Ubytovací poriadok

& Privát u Aničky zabezpečuje ubytovacie služby, ktoré klientovi poskytuje za úhradu.

& V ubytovacom zariadení možno ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási, predloží občiansky preukaz alebo pas, prípadne iný platný doklad o totožnosti.

& Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomne, faxom alebom prostredníctvom internetu.

& Ubytovacie zariadenie môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

& Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje platný cenník uverejnený na internetovej stránke. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pri skončení pobytu, skupina aspoň zálohu za ubytovanie vopred.

& Hosť je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije, najneskôr však do 17:00 dňa príchodu. Rezervácie na izby, do ktorých sa zákazník nenasťahoval najneskôr do 17:00 dňa príchodu, môže ubytovacie zariadenie zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu dohodnutý neskorší príchod.

& Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané ubytovaciemu zariadeniu naspäť najneskôr do 11:00, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Ak tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúcu noc.

& Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 h uhradí cenu ubytovania za predchádzajúcu noc.

& V izbách a spoločných priestoroch hosť nesmie bez súhlasu majiteľa zariadenia vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie, televízneho, satelitného a internetového rozvodu.

& V objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť na izbách nie je povolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov na osobnú hygienu hosťa (napr. holiacich strojčekov, masážnych strojčekov, sušičov na vlasy a p.), nabíjačiek mobilných telefónov a počítačov.

& Pri odchode je hosť povinný v izbe zatvoriť okná, uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe svietidlá a uzamknúť vstupné dvere na kľúč.

& Ubytovaní hostia sú povinní zabezpečiť bezpečnosť majetku a osôb a to uzavretím a uzamykaním vstupných dverí, bránky a brány, vrátane garáže.

& Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbách a v ostatných priestoroch zariadenia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

& V čase od 22:00 do 6:00 h je hosť povinný dodržiavať nočný kľud v zmysle všeobecných platných pokynov.

& Ubytovaní hostia musia dbať na to, aby boli zhasnuté svetlá v miestnostiach, v ktorých sa nezdržujú, ako aj na chodbách v prípade, že sa odoberajú na odpočinok.

& Hostia sú povinní dbať na poriadok v spoločných priestoroch.

& Hostia nesmú vynášať zariadenie a príslušenstvo mimo areál ubytovacieho zariadenia.

& Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia je zodpovedný hosť podľa platných predpisov.

& Závady na izbe (chýbajúci inventár, poškodené zariadenie a pod.), je potrebné hlásiť ihneď po ubytovaní, inak nebudú uznané.

& Z hygienických dôvodov sú hostia povinní používať postelnú bielizen pocas celého pobytu v ubytovacom zariadení. V prípade nedodržania tohoto pokynu vedenie ubytovacieho zariadenia naúčtuje hostovi čistenie a dezinfekciu matracov.

& V priestoroch budovy je nainštalované požiarne bezpečnostné zariadenie. V budove je zakázané fajčiť. V prípade porušenia má vedenie ubytovacieho zariadenia nárok na uplatnenie sankcie vo výške 33,00 Euro.

& V prípade neopravneného výjazdu SBS (spustenie požiarného poplachu, poplachového systému narušenia, poplachu úniku plynu), má vedenie ubytovacieho zariadenia nárok na uplatnenie sankcie vo výške 33,00 Euro.

& V prípade opustenia ubytovacieho zariadenia bez zaplatenia, vedenie ubytovacieho zariadenia uplatní sankciu 50,00 Euro.

& Majitel ubytovacieho zariadenia si uplatnuje nárok na vratnú kauciu vo výške 50,00 Euro za každú obsadenú izbu, pre prípad akéhokoľvek poškodenia majetku.

& Hostia môžu parkovať svoje vozidlá na pozemku ubytovacieho zariadenia, prípadne na chodníku pred zariadením.

& V zariadení sa separuje odpad: sklo a plasty majú zvlášť označené vrecia v nádobách.

& V prípade záujmu si môžu hostia svoju izbu zabezbečiť zakódováním samostatným elektronickým čipom.

& Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia prijíma majiteľ.

& Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho hrubým spôsobom poruší, majiteľ zariadenia má právo zmluvu o ubytovaní s ním zrušiť, ešte pred uplynutím dohodnutého času ubytovania.

& V prípade problémov alebo akýchkoľvek otázok:
+421 52 776 73 88
+421 917 431 624
+421 908 478 998


Platnosť od 01.01.2012